6 sesja Rady Miejskiej

Dziś już kolejna sesja sulechowskiej Rady Miejskiej. Po rozpoczęciu sesji i zatwierdzeniu sprawozdań przygotowanych na obecną sesję (przewodniczącej, komisji RM, burmistrza) wysłuchano informacji o bezpieczeństwie w mieście i gminie. Informacje przedstawili:

  • Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
  • Komendant Komisariatu Policji w Sulechowie

Następnie zaakceptowano:

  • sprawozdanie z Programu Bezpieczna Gmina za rok 2018
  • informacje o realizacji działań Ośrodka Pomocy Społecznej
  • sprawozdanie z działań podjętych w 2018 roku w oparciu o „Strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2018 – 2022”
  • Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie z realizacji w roku 2018 zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • .Sprawozdanie z realizacji w roku 2018 Programu ochrony zdrowia Gminy Sulechów na lata 2016 – 2020
  • Sprawozdanie z realizacji programu „Sulechowska Rodzina 3+” w roku 2018
  • Sprawozdanie z realizacji programu „Sulechowska Karta Seniora” w roku 2018.
  • Informacja z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sulechów na lata 2013-2032.

Po przyjęciu tych wszystkich informacji i sprawozdań do głosu dopuszczono przedstawicieli Powiatu i Szpitala (członek zarządu starostwa i dyrektor Anestezjologi i Intensywnej Terapii). Po wygłoszenie swojego apelu radni zadawali pytania i wysuwali sugestie w temacie ratowania szpitala. Na koniec dyskusji (po 15 minutowej przerwie) przyjęto Apel Szpitala o pomoc w kwocie 350 tys. (druk 89) 14 głosami.

W przerwie ogłoszonej przez Panią Przewodniczącą miejsca na sali doszczętnie wypełnili przedstawiciele nauczyciele sulechowskich szkół i przedszkoli.

Sesja trwa nadal…

…można oglądać na kanale YouTube: Gmina Sulechów