Nowy sołtys

W związku z tym, że nie byliśmy na zebraniu wyborczym we wsi Karczyn (ze względu na skromną salę wiejską) wykorzystaliśmy informacje od osób uczestniczących w nim (dziękujemy) i przedstawiamy relację z niego.

W zebraniu zwołanym na 3 kwietnia 2019 roku uczestniczyło 13 osób uprawnionych do głosowania.  Na wstępie przewodniczący zebrania (wiceprzewodniczący RM) Stanisław Kaczmar przywitał przybyłych. Następnie pracownicy Biura Rady Miejskiej (Bartosz Buda i Krystyna Połujańska) wprowadzili zebranych w arkana wyborów i „przeszkolili” dopiero co wybraną komisję skrutacyjną (Mariusz Sobczak, Ewa Snopek, Anna Sobczak). Następnie ogłoszono zgłaszanie kandydatur na sołtysa. W odpowiedzi zgłoszono dwie osoby: Natalię Folga i Annę Sulima.  W wyniku głosowania na sołtysa Sołectwa Karczyn wybrano Natalię Folga (8 głosów za). Pani Anna otrzymała głosów 5.

Obecni na zebraniu zaakceptowali skład komisji skrutacyjnej do dalszych wyborów. Następnie mieszkańcy wybrali 3 osobowy  skład Rady Sołeckiej.  KS przyjęła trzy kandydatury na członków Rady Sołeckiej. Są to:

– Anna Sulima, Aleksandra Andrysiak, Elżbieta Andrysiak – które wyraziły zgodę na kandydowanie.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, skład Rady Sołeckiej wygląda następująco:

–  Anna Sulima – 11 głosów

– Aleksandra Andrysiak – 10 głosów

– Elżbieta Andrysiak – 11 głosów.

Po złożeniu gratulacji wybranym przewodniczący zebrania je zakończył.