Szybko tzn. taniej(?)

Prawo polskie dostosowuje swoje przepisy do warunków europejskich i dlatego też żyje nam się trochę lepiej. I tak 20 lipca 2018r. Sejm RP przyjął ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 r. Z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekształceniu podlegają tylko nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe, czyli zabudowane budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi. Z tytułu przekształcenia  ponoszona będzie opłata przekształceniowa,  wnoszona przez okres 20 lat od dnia przekształcenia. Opłata przekształceniowa wynosić będzie tyle, ile dotychczasowa opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Jednocześnie informuję, że dla użytkowników wieczystych spełniających warunki ww. ustawy zostanie wydane z urzędu zaświadczenie potwierdzające przekształcenie oraz informujące o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowej.

W 2018 roku  Rada Miejska w Sulechowie Uchwałą z 18.12.2018 r. określiła warunki udzielenia bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Sulechów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat. Wysokość bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  gruntów, wynosi:

  1. a) 60% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
  2. b) 50% – w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
  3. c) 40% – w przypadku, gdy opłata  jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
  4. d) 30% – w przypadku, gdy opłata  jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
  5. e) 20% – w przypadku, gdy opłata  jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
  6. f) 10% – w przypadku, gdy opłata  jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.