Nieczystości wywożą

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych posiadają właściciele i administratorzy posesji nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej.

Powyższe reguluje znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r poz 1297 z późniejszymi zmianami), która kładzie nacisk na prawidłową gospodarkę nieczystościami ciekłymi. W związku z tym Burmistrz Sulechowa przypomina (a dotyczy to całego kraju), że właściciele posesji nie mających możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej zobowiązani do :
wg punktów poniżej.