Druga sesja

Nowa Rada Miejska (jakby nie było) już po komisjach przed sesją budżetową. Były to dla większości nowe doświadczenia gdyż były to ich pierwsze posiedzenia komisji. Jednocześnie były to bardzo ciężkie komisje ponieważ przygotowujące do zatwierdzenia przyszłoroczny budżet naszej gminy który wg RIO jest sporządzony jak należy przez poprzednika nowego burmistrza. Jak było w latach poprzednich zarówno budżet jak i Wieloletnią Prognozę Finansową (robią od lat ci sami ludzie) można i zmienia się co miesiąc z powodów zachodzących zmian w życiu i działalności jaką zajmuje się gmina. Co trzeba (i to co nie trzeba) zostało dograne na tych posiedzeniach we wtorek i czwartek (11 i 13 grudnia) więc teraz czas na sesję, drugą w tej kadencji.

Sesja Rady Miejskiej w Sulechowie (i tu novum) rozpocznie się o godzinie 9.00 (wg pomysłu starego radnego czy nowych?) w dniu 18 grudnia (wtorek) tradycyjnie w sali 104 Ratusza. Podstawowymi punktami sesji będą sprawy związane z uchwaleniem budżetu na przyszły rok oraz projekty uchwał pilnych do zaakceptowania.


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej z prac komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Sulechowa w okresie międzysesyjnym.
6. Przedstawienie protokołu Nr 3/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z kontroli podatku od nieruchomości w Gminie Sulechów.
7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulechów na lata 2019-2028 (druk nr 11).
8. Uchwalenie Budżetu Gminy Sulechów na rok 2019 ( druk nr 12).
8.1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
8.2. odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,
8.3. przedstawienie stanowiska Burmistrza Sulechowa do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rady Miejskiej i zgłoszenie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
8.4. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i autopoprawkami,
8.5. głosowanie nad autopoprawkami…..

itd


Cały rozkład programu sesji można znaleźć na: http://www.bip.sulechow.pl/bipkod/19891799

a sam jej przebieg można śledzić na portalu Youtube na kanale Gminy Sulechów:

https://www.youtube.com/results?search_query=gmina+sulech%C3%B3w