Sołtysom dziękuje Sołtys

To nie żadne przejęzyczenie kiedy nawet na stanowisku burmistrza Sołtys urzęduje. Podobnie jak mieszkańcy sołectw tak mieszkańcy Gminy Sulechów wybrali sobie Sołtysa.

Dziś w sali 104 Urzędu Miejskiego na zaproszenie burmistrza Sulechowa odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Sołtysa.
Terenie Gminy Sulechów składa się z 20 sołectw. Każde z nich ma swojego opiekuna wsi – gospodarza, który integruje mieszkańców oraz motywuje ich do działania. Dba On o sprawy mieszkańców i pomaga rozwiązywać wszystkie problemy.
Dzień Sołtysa obchodzony jest corocznie 11 marca, jednak w związku z tym, że święto w 2023 roku wypadało w sobotę, zorganizowane zostało w poniedziałek 13 marca.

Burmistrz podziękował sołtysom za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty lokalnej. Podkreślił, że działania w sołectwach przyczyniają się nie tylko do rozwoju wsi, ale również do rozwoju całej gminy. Wręczył również sołtysom listy gratulacyjne, upominki i kwiaty.

W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów. Jedną trzecią wśród nich stanowią kobiety. W gminie Sulechów 11 pań pełni funkcję sołtysa. Instytucja sołtysów pojawiła się już w średniowieczu. Wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było przewodniczenie ławie wiejskiej i zbieranie podatków. Pełnili również rolę wiejskich sędziów rozstrzygając wszelkie spory. Obecnie sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa. Współcześnie do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich czy realizowanie uchwał rady gminy.

według TR – WW